1. Předmět plnění a popis zakázky

Předmětem zakázky je realizace pokládky HDPE trubek v obci Břasy - 1. úsek. Předpokládaná hodnota dodávky na základě této výzvy k podání nabídky je do 490 000 Kč bez DPH. Předpokládaný termín dokončení díla je do 30. září 2020. Objednatel je plátcem DPH. Podkladem ke zpracování nabídky je výhradně následující: 

2. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč je povinen prokázat kvalifikaci v níže uvedeném rozsahu. Veškeré doklady k prokázání kvalifikace budou předloženy v prosté kopii. 

3. Součásti podané nabídky

Součástí podané nabídky budou tyto dokumenty:

4. Místo, způsob a lhůta podání nabídky

Nabídka bude podána výhradně v písemné formě v řádně zalepené obálce. Zadní strana bude povinně opatřena přelepením. Na obálce bude uveden výrazný nápis „Pokládka HDPE trubek v obci Břasy - 1. úsek. a v rohu obálky čitelná zpáteční korespondenční adresa.

Doručení může probíhat doporučeným dopisem na adresu „PilsFree z.s., Tachovská 1373/41, 323 00 Plzeň“ nebo osobně do sídla sdružení, kanceláře označené „HELPDESK“ mezi 9:00 a 18:00 hodinou. V případě doručení osobně bude do archu proveden zápis s datem a časem předání. 

V obou případech je termín pro doručení nejpozději ve čtvrtek 25. června 2020 v 17:00 hodin. Na pozdější doručení nebude brán zřetel.

5. Způsob a termín hodnocení nabídek

Kritériem pro výběr dodavatele bude splnění nutných podmínek z bodu 2., 3. a 4. této výzvy. Dále bude kritériem z 70% cena díla včetně DPH (dle odstavce 5.1 předložené Smlouvy o dílo), z 15% datum dokončení a předání díla (dle odstavce 3.1 předložené Smlouvy o dílo) a z 15% předložené reference (dle bodu 2.b této výzvy). 

Otevírání obálek včetně kontroly všech předložených dokumentů se uskuteční v zasedací místnosti zadavatele (v 1. patře objektu Tachovská 1373/41 v Plzni) dne 25. června 2020 od 18:05 hodin v pořadí dle doručení od nejnovější k nejstarší nabídce. Otevírání obálek se má právo účastnit uchazeč, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Uchazečem se rozumí statutární zástupce zájemce o získání nabídky nebo jím pověřená osoba na základě plné moci (postačuje neověřená).

Předpokládaný datum podpisu Smlouvy o dílo ze strany zadavatele s jediným vybraným dodavatelem bude ve čtvrtek 2. července 2020.

6. Vázanost uchazeče nabídkou a vyrozumění uchazeče

Uchazeč je svou nabídkou vázán od podání nabídky, dokladem je Smlouva o dílo podepsaná statutárním zástupcem uchazeče, která je ve dvou originálech nedílnou součástí podané nabídky. 

Vyrozumění uchazečů o přidělení nebo nepřidělení zakázky bude odesláno jednotlivým uchazečům na zpáteční adresu uvedenou na obálce nejpozději 6 pracovních dní od termínu hodnocení nabídek. Součástí vyrozumění bude navrácení Smluv o dílo.

7. Práva a povinnosti zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

Povinnosti zadavatele:

8. Odkaz na dokumentaci, podklady, smlouvu

https://www.pilsfree.net/hdpe/brasy-1.zip


Otázky a odpovědi

Dotaz ze dne 16. 6. 2020 - odpověď zveřejněna dne 16. 6. 2020

Jak výzva tak i návrh smlouvy hovoří o "pokládce HDPE" avšak poskytnutý výkaz výměr k oceněni obsahuje pouze zemní práce, geodetické práce a žádné materiálové položky. Ani v zadáni ani ve smlouvě nejsou řešeny dodávky potřebného materiálu. Skutečně se má v nabídce "pouze" ocenit předložený výkaz a podepsat poskytnuta smlouva? - Ano skutečně se má v nabídce pouze ocenit předložený výkaz a podepsat poskytnutá smlouva. Materiál bude dodán vlastní.


Rada PilsFree vybrala dne 02. 07. 2020 firmu Fibre Optics Service Plus s.r.o. s nabídkou na realizaci v částce 408973 Kč včetně DPH a termínem dokončení 30.09.2020.