1. Předmět plnění a popis zakázky

Předmětem zakázky je realizace pokládky HDPE Slovany - fáze Plzenecká ul. a Jiráskovo náměstí východ. Předpokládaná hodnota dodávky na základě této výzvy k podání nabídky je do 2 074 822 Kč včetně DPH. Předpokládaný mezní termín dokončení díla je do 31. řína 2021. Objednatel je plátcem DPH. Podkladem ke zpracování  nabídky je výhradně následující:  

 1. prováděcí projektová dokumentace zpracovaná firmou SUPTel, a.s. vč. výkazu výměr
 2. případné upřesňující informace je možné získat na emailu vyberko@pilsfree.net, všechny odpovědi budou zároveň uveřejněné pod odkazem do internetu https://www.pilsfree.net/hdpe/plzenecka-jiraskova
 3. předložená a neměnná Smlouva o dílo (přílohou k této výzvě)
 4.  územním rozhodnutím vydaných 13. 08. 2020 a 17. 03. 2021 úřadem městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (přílohou k této výzvě)  

2. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč je povinen prokázat kvalifikaci v níže uvedeném rozsahu. Veškeré doklady k prokázání kvalifikace budou předloženy v prosté kopii. 

 1. oprávnění k podnikání v provádění staveb,
 2. výpis minimálně tří realizovaných zakázek podobného typu z posledních 2 let s objemem dodávky stavby nad 1 mil. Kč za každou zakázku. Součástí musí být kontaktní údaje na osoby (telefon a e-mail), kterých se reference týkají.

3. Součásti podané nabídky

Součástí podané nabídky budou tyto dokumenty:

 1. Jednostranně podepsaná Smlouva o dílo ve dvou originálech (včetně data podpisu návrhu smlouvy), viz přiložený vzor k této výzvě (doplňte pouze údaje zhotovitele v odstavci I., termín dokončení v odstavci 3.1 a nabízenou cenu v odstavci 5.1). Ostatní není možné v této fázi jakkoliv měnit nebo doplňovat. Jednotlivé smlouvy budou sešity a odděleny od zbytku přikládané dokumentace.
 2. Přílohou ke Smlouvě o dílo bude tištěný výkaz výměr, který bude se smlouvou sešit.
 3. Sešité nebo jinak spojené kopie dokazující požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče popsané v 2. bodě této výzvy (oprávnění k podnikání, autorizace odp. osoby, výpis realizovaných zakázek).

4. Místo, způsob a lhůta podání nabídky

Nabídka bude podána výhradně v písemné formě v řádně zalepené obálce. Zadní strana bude povinně opatřena přelepením. Na obálce bude uveden výrazný nápis „Podkládka HDPE Slovany - fáze Plzenecká ul. a Jiráskovo náměstí východ“ a v rohu obálky čitelná zpáteční korespondenční adresa. Pokud bude nabídka zasílána poštou, na obálku uvést text „neotvírat - výběrové řízení“.

Doručení může probíhat doporučeným dopisem na adresu „PilsFree z.s., Tachovská 1373/41, 323 00 Plzeň“ nebo osobně do sídla sdružení, kanceláře označené „HELPDESK“ mezi 9:00 a 18:00 hodinou. V případě doručení osobně bude do archu proveden zápis s datem a časem předání. 

V obou případech je termín pro doručení nejpozději ve čtvrtek 17. června 2021 v 17.00 hodin. Na pozdější doručení nebude brán zřetel.

5. Způsob a termín hodnocení nabídek

Kritériem pro výběr dodavatele bude splnění nutných podmínek z bodu 2., 3. a 4. této výzvy. Dále bude kritériem z 70% cena díla včetně DPH (dle odstavce 5.1 předložené Smlouvy o dílo), z 15% datum dokončení a předání díla (dle odstavce 3.1 předložené Smlouvy o dílo) a z 15% předložené reference (dle bodu 2.2 této výzvy). 

Otevírání obálek včetně kontroly všech předložených dokumentů se uskuteční v zasedací místnosti zadavatele (v 1. patře objektu Tachovská 1373/41 v Plzni) dne 17. června 2021 od 17.05 hodin v pořadí dle doručení od nejnovější k nejstarší nabídce. Otevírání obálek se má právo účastnit uchazeč, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Uchazečem se rozumí statutární zástupce zájemce o získání nabídky nebo jím pověřená osoba na základě plné moci (postačuje neověřená).

Předpokládaný datum podpisu Smlouvy o dílo ze strany zadavatele s jediným vybraným dodavatelem bude ve čtvrtek 24. června  2021.

6. Vázanost uchazeče nabídkou a vyrozumění uchazeče

Uchazeč je svou nabídkou vázán od podání nabídky, dokladem je Smlouva o dílo podepsaná statutárním zástupcem uchazeče, která je ve dvou originálech nedílnou součástí podané nabídky. 

Vyrozumění uchazečů o přidělení nebo nepřidělení zakázky bude odesláno jednotlivým uchazečům na zpáteční adresu uvedenou na obálce nejpozději 6 pracovních dní od termínu hodnocení nabídek. Součástí vyrozumění bude navrácení Smluv o dílo.

7. Práva a povinnosti zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

 1. odmítnout všechny nabídky a zrušit výběrové řízení bez udání důvodu
 2. nehradit uchazečům náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky
 3. nevracet uchazečům dokumenty, které jsou součástí jejich nabídek (kromě Smluv o dílo)
 4. ověření skutečností deklarovaných uchazečem v jeho nabídce

Povinnosti zadavatele:

8. Odkaz na dokumentaci, podklady, smlouvu

https://www.pilsfree.net/hdpe/vb-pilsfree-plzenecka-jiraskova.zip


Otázky uchazečů, odpovědi zadavatele a zveřejnění vybraného uchazeče

Rada PilsFree vybrala dne 24. 6. 2021 firmu FOS Plus s.r.o. s nabídkou na realizaci v částce 2 000 351,48 Kč včetně DPH a s termínem dokončení k 31. 10. 2021.

Rada děkuje všem uchazečům za účast na výběrovém řízení.